DECEMBER

Zhodnotenie práce pobočky SLZ previedol p. Predseda Kamenický :

Aktivity v mesiaci december  - VČS

 

V stredu 12.12.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza našej pobočky. Jej cieľom bolo zhodnotiť našu činnosť za uplynulí rok a vytýčiť úlohy pre rok 2013.Zároveň sme si tiež pripomenuli 20 výročie vzniku Slovenského leteckého zväzu i našej  organizácie.

V správe prednesenej predsedom našej pobočky p. Kamenickým bola pozitívne hodnotená naša činnosť. K úspechom v našej činnosti patrí účasť našich členov na leteckých dňoch  v Slávnici a Zvoleni. Uskutočnili sme veľmi úspešný zájazd na Bradlo, do múzea gen. Dr. M. R. Štefánika v Košariskách, vojenského historického múzea v Piešťanoch.

Navštívili sme letecké múzeum v Slavičíne v ČR, kde sme si pripomenuli udalosti z 29.augusta v roku 1944 kedy v priestore medzi Drietomou a Ostravou došlo v priebehu niekoľkých minút k zostreleniu 10 Amerických bombardérov a zahynulo 41 letcov, z toho 28 bolo pochovaných na cintoríne v Slavičíne. V zdali sme tak česť naším padlým  americkým kolegom.

V našom klube sme vykonali prednášky a besedy: s vedúcim pracovníkom LOT Ing. F. Hochmanom o perspektívach a náplni práce podniku, s Ing. C. Boldišom o význame elektronického boja v letectve a PVO, s pplk. v. v. Petrom Kadlecom pracovníkom vojenského historického múzea v Piešťanoch. Svoju činnosť sme si spestrovali premietaním filmov s leteckou tematikou.  Úspešne sme rozvinuli činnosť s našou družobnou organizáciou zväzu letcov na Morave z ČR mesta Příbor.

Pre rok 2013 sme schválili plán našej činnosti, v ktorom medzi najvýznamnejšie akcie patrí návšteva leteckého múzea v Košiciach, zájazd k pamätníku gen. M. R. Štefánika na Bradle spoločne s príslušníkmi družobnej organizácie z ČR. Navštívime tiež aerokluby v Trenčíne a Martine. Pripravujeme tiež zájazd  spolu s družobnou organizáciou na dni NATO   na letisku Mošnov